"QALA Maşınqayırma ASC"-nin səhifəsinə xoş gəlmisiniz

Добро пожаловать в ОАО "Гала Машиностроение"

Welcome to "Qala Machine-Building" OJSC

"QALA Maşınqayırma ASC"

ОАО "Гала Машиностроение"

"Qala Machine-Building" OJSC

"QALA Maşınqayırma ASC" neft-mədən avadanlıqların istehsalçısıdır.

ОАО "Гала Машиностроение" является производителем нефтегазового оборудования.

"Qala Machine-Building" OJSC is a manufacturer of oil and gas equipment

Mexaniki sex

механический цех

machine-shop

Mexaniki sex, peşəkar tornaçılar və frezerçilər

механический цех,квалифицированные токаря и фрезеровщики

machine-shop, qualified turners and millers

Mexaniki sex, peşəkar tornaçılar və frezerçilər

механический цех,квалифицированные токаря и фрезеровщики

machine-shop, qualified turners and millers

etibarlı tərəfdaş

надежный партнёр

reliable partner

etibarlı tərəfdaş

надежный партнёр

reliable partner

"QALA Maşınqayırma ASC" - neft-mədən avadanlıqların istehsalçısı və etibarlı tərəfdaşdır.

ОАО "Гала Машиностроение" является производителем нефтегазового оборудования и является надежным партнером.

"Qala Machine-Building" OJSC is a manufacturer of oil and gas equipment and realiable partner.

Reduktorların dişli çarxlarının və vallarının hazırlanması

участок нарезание зубчатых колес и валов редукторов

site cutting of gears and gear shafts of reducers

Reduktorların dişli çarxlarının və vallarının hazırlanması

участок нарезание зубчатых колес и валов редукторов

site cutting of gears and gear shafts of reducers

Reduktorların dişli çarxlarının və vallarının hazırlanması

Участок нарезание зубчатых колес и валов редукторов

Site for cutting of gears and gear shafts of reducers

Reduktor sexi

редукторный цех

reducer workshop

Reduktor sexi, reduktorların əsaslı təmiri və keyfiyyətli yığılması

редукторный цех, капитальный ремонт редукторов, качественная сборка

reducer workshop, overhaul of reducers and qualitative assembly

Reduktor sexi, reduktorların əsaslı təmiri və keyfiyyətli yığılması

Редукторный цех, капитальный ремонт редукторов, качественная сборка

Reducer workshop, overhaul of reducers and qualitative assembly

Dəmirçi sexi

кузнечный цех

Forge workshop

Dəmirçi sexi, pəstahların döyülməsi və ştamplanması

кузнечный цех , ковка и штамповка заготовок

Forge workshop, forging and stamping of blanks

Dəmirçi sexi, pəstahların döyülməsi və ştamplanması

Кузнечный цех, ковка и штамповка заготовок

Forge workshop, forging and stamping of blanks

Məhsulların termiki emal sahəsi

участок термической обработки изделий

Heat treating site

Məhsulların termiki emal sahəsi

участок термической обработки изделий

Heat treating site

Məhsulların termiki emal sahəsi

Участок термической обработки изделий

Heat treating site

Məhsullarımız

Продукция

Tools

Bizim müəssisə məhsulların 100%-li iş qabiliyyətinə və yüksək keyfiyyətli olmasına zəmanət verir.

Высокое качество и 100% работоспособность гарантируется нашим предприятием.

High quality and 100% efficiency is guaranteed by our company.

project 1

ETK-TİPLİ BORU ELEVATORU IKI ŞTROPLU

ЭЛЕВАТОРЫ ДВУХШТРОПНЫЕТИПА ЭТК

ELEVATOR OF ETK TYPES(without clamp)

ETK- tipli boru elevatoru, neft və qaz quyularının cari və əsaslı tə'miri zamanı şərti diametri ГОСТ 633-80 üzrə 48-89 mm olan hamar və genişləndirilmiş sonluqlu nasos-kompressor borularını endirib-qaldırma prosesində muftanın altından asılı vəziyyətdə tutub saxlamaq, həmçinin tə'mir zamanı boruların körpüyə yığılması üçün nəzərdə tutulub.

Элеваторы типа ЭТК предназначены для захвата под муфту и удерживания на весу колонн насосно-компрессорных труб гладких и с высаженными концами с условным диаметром от 48 до 89 мм по ГОСТ633-80 при спускоподъемных операциях, как при вертикальной установке труб, так и при укладке их на мостки при текущем и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин.

Designed for engagement of tubing or drill pipes during tripping of work over or regular remedial work on the well.

ŞifrШифрCode ЕТК-48х10 ЕТК-60х15 ЕТК-73х25 ЕТК-89х35
ЕТК-В48х10 ЕТК-B60х15 ЕТК-B73х25 ЕТК-B89х35
Tutulan boruların şərti diametri, mm:

- hamar genişləndirilmiş sonluqlu
Условный диаметр насосно- компрессорных труб, мм:

- с высаженными концами
Diameter of boring, mm:

-with landed ends
48,3 60,3 73,0 88,9
53,2 65,9 78,6 95,2
Borunu keçirmək üçün cəftə ağzının eni, mmШирина зева затвора для ввода трубы, ммDiameter of boring, mm 50 62 75 91
56 68 81 98
Yükqaldırma qabiliyyəti , tsГрузоподъемность, тcLoad capacity, ts 10 15 25 35
Qabarit ölçüləri

L

B

H
Габаритные размеры

L

B

H
Overall dimensions

L

B

H
       
370 370 370 395
135 155 160 180
110 110 130 140
Kütlə, kq Масса, кг Weight, kg 14 17 20 27
project 2

EZN FİKS

ЭЗН ФИКС

EZN FIX

project 2

EZN (stakan)

ЭЗН (стакан)

EZN (cup)

EZN FİKS -tipli boru elevatorlar bir ştroplu tutma ilə

Элеватор трубный одноштропный типа ЭЗН с захватным приспособлением ФИКС

Elevator of EZN type

EZN tipli boru elevatorları neft və qaz quyularının carı və əsaslı təmiri zamanı nasos-kompressor borularının endirib–qaldırma prosesində muftanın altından asılı vəziyyətdə tutub saxlamaq, həmçinin təmir zamanı boruların körpüyə yığılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Элеватор трубный ЭЗН с захватным приспособлением Фикса предназначен для захвата под муфту и удержания на весу колонну насосно-компрессорных труб при спускоподъемных операциях при текущем и капитальном ремонтах нефтяных и газовых скважин.

Designed for holding tubing suspended under the clutch during tripping process of remedial work on the well.

ŞifrШифрCode Tutduğu borunun şərti diametri ГОСТ633-80 üzrəУсловный диаметр захватывае-мых трубNominal diameter of tubes Yükqaldırma qabiliyyətiГрузо-подъемностьLoad capacity Boruya uyğun yolunmuş diametrДиаметр расточки под трубуDiameter of boring Qabarit ölçüləriГабаритные размерыOverall dimensions KütləsiМассаWeight
      ts тс ts mm мм mm mm мм mm L L L B B B H H H kg кг kg
EZN48×16 F 48 16 49,8 245×300×740 27,5
EZN60×16 F 48 16 63 250×315×770 32,3
EZN60×25 F 60 25 63 300×315×885 47
EZN60V×25 F 60 25 68,9 300×320×995 70
EZN73×50 F 73 50 76 300×320×995 69,4
EZN73V×50F 73 50 81,6 300×330×1020 77,5
EZN89×50 F 89 50 92 300×330×1020 77,3
EZN114×50 F 114 50 118 300×355×1030 81,5
EZN48×16St 48 16 49,8 245×270×154 11,5
EZN60×16 St 48 16 63 250×270×154 11,7
EZN60×25 St 60 25 63 300×250×166 14
EZN60V×25St 60 25 68,9 310×260×195 18
EZN73×50 St 73 50 76 310×260×195 17,4
EZN73V×50St 73 50 81,6 315×245×195 17,5
EZN89×50 St 89 50 92 315×245×195 17,3
EZN114×50St 114 50 118 315×240×195 17
project 3

EŞN-tipli ŞTANQ ELEVATORU

ЭЛЕВАТОР ШТАНГОВЫЙ Типа ЭШН

Rod elevator of ECHN types

Ştanq elevatorları neft quyularının təmiri zamanı nasos ştanqlarını endirib-qaldırma əməliyyatında asılı vəziyyətdə tutub saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Элеваторы штанговые предназначены для удержания на весу колонны насосных штанг в процессе спускоподъемных операций при ремонте скважин

Designed for engagement of the string of sucker rods & holding it suspended during tripping process of remedial work on the well.

ŞifrШифрCode EŞN-5ЭШН-5ECHN-5 EŞN-10ЭШН-10ECHN-10
Yükqaldırma qabiliyyəti , tsГрузоподъемность, тcLoad capacity, ts 5 10
Tutucu nasos ştanqının diametri ГОСТ 13877-80, mmДиаметр захватываемых насосных штанг по ГОСТ 13877-80, ммDiameter of engaged rods, mm 13*;16;19;22 16;19;22;25*
Qabarit ölçüləri, mm
L

B

H
Габаритные размеры, мм
L

B

H
Overall dimensions, mm
L

B

H
225 230
125 125
490 490
Kütləsi, кгМасса, кгWeight, kg 9,7 12,7
project 4

KTŞ

КТШ

KTSG

project 4

KTV

КТВ

KTV

KTŞ və KTV-tipli OYNAQLI BORU AÇARLARI

Ключи трубные типа КТШ и КТВ

TONGS KTCH AND KTV FOR SCREWING OF PUMP-COMPESSOR PIPES

KTŞ-tipli əlavə edilmiş və KTV-tipli taxma boru açarları neft və qaz quyularının yeraltı tə'miri, eləcə də neft-qazçıxarma sənayesində quraşdırma işləri zamanı nasos-kompressor borularını əl ilə və mexaniki açıb bağlamaq üçün nəzərdə tutulub.Açarlar mülayim və soyuq (rayon 1) klimatik rayonlarda ГОСТ 16350 üzrə və həmçinin M-dəniz şəraitində işləmək üçün nəzərdə tutulub.

Ключи трубные шарнирные накидные типа КТШ и вставные типа КТВ предназначены для ручного и механического свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных труб при подземном ремонте нефтяных и газовых скважин в нефтегазодобывающей промышленности. Ключи предназначены для работы в умеренных и холодных (район I2) климатических зонах по ГОСТ 16350-80, а также в морских условиях - М.

Tongs KTCH and KTV are used for screwing and unscrewing of pump-compressor pipes bu the mechanized and hand manual method during major repair of wells.

ŞifrШифрCode Boruya uyğun yolunmuş diametr, mmDiameter of boring, mm Burucu moment, kNmДиаметр расточки под трубу, ммTorgue, kNm Qabarit ölçuləri, mmГабаритные размеры, ммOverall dimensions, mm Kütləsi, kqМасса, кгWeight, kg
L B H
KTŞ-48 КТШ-48 KTCH-48 48 750 460×95×45 4,4
KTŞ-60 КТШ-60 KTCH-60 60 1100 465×108×45 5,7
KTŞ-73 КТШ-73 KTCH-73 73 1500 475×130×45 6,5
KTV-73 КТВ-73 KTV-73 73 1500 500×208×74 5,0
KTV-89 КТВ-89 KTV-89 89 2200 510×220×74 6,3
KTV-114 КТВ-114 KTV-114 114 3200 535×260×74 8,7
project 5

K Ş- tipli ŞTANQ AÇARI

КЛЮЧИ ШТАНГОВЫЕ типа КШ

SUCKER-ROD TONGS

KŞ tipli ştanq açarları neft və qaz çıxarma sənayesində nasos ştanqlarının əl ilə açılıb bağlanması üçündür.

Назначение: Ключи штанговые типа КШ предназначены для ручного свинчивания и развинчивания насосных штанг при ремонте нефтяных и газовых скважин.

Designed for manual sucker rod making-and-breaking at well repair.

ŞifrШифрCode KŞ 16КШ 16SR 16 KŞ 19-22КШ 19-22SR 19-22
Ştanqın diametri, mm Диаметр штанги, мм Sucker rod diameter, mm 16 19; 22
Açarın ağzının eni, mm Ширина зева ключа, мм Width of the keyhole, mm 22 27
Qabarit ölçüləri, mm Габаритные размеры,мм Overall dimensions,mm 380×87×28 380×87×28
Kütlə, kq Масса, кг Weight, kg 2,2 2,2
project 6

Vintli dartıcı

Стяжной винт

Vintli dartıcı

project 6

“Bakinets” – tipli vint

Талреп “Бакинец”

“Bakinets” – tipli vint

DARTICI VİNTLƏR

Cтяжные ВИНТЫ (ТАЛРЕПЫ)

SCREW COUPLING

Vəzifəsi: Eklips tipli istismar dorları və «Bakinets» tipli qaldırıcı aqreqatların vışkaların buraz dartılarının gərginliyini tənzimləməkdir.

Назначение: Предназначены для регулирования натяжения оттяжек cтального каната и устойчивости эксплуатационных мачт, вышек и тракторного подъемного агрегата «Бакинец»

Purpose: designed for operating mast guy tension control and tover of “Bakinets” traktor hosting unit

ŞifrШифрCode Dərtıcı vintВинт стяжнойMast guy “Bakines” üçün vint“Bakines” üçün vintScrew of “Bakinets”
Vintlərin yivləri, mm Резьба, мм Screw thread,mm 20 Tr 30×6
Qabarit ölçüləri, mm

Uzunluğu
Max
Min

Eni

Hündürlüyü
Габаритные размеры,мм

длина
Max
Min

ширина

высота
Overall dimensions,mm

length
Max
Min

width

weight1360
910

120

671938
1263

140

85
Kütlə, kq Масса, кг Weight, kg 10,2 19,0
project 7

19-22; 25-32 üçün Kanat sıxıcları

Канатные зажимы 19-22; 25-32

Rope Clamps 19-22; 25-32

Vəzifəsi: Eklips tipli istismar dorları və «Bakinets» tipli qaldırıcı aqreqatların vışkaların buraz dartılarının gərginliyini tənzimləməkdir.

НАЗНАЧЕНИЕ: для зажима канатов диаметров 19-25; 25-32 и мертвого конца талевого каната.

Purpose: designed for operating mast guy tension control and tover of “Bakinets” traktor hosting unit.

project 8

SKN-3; SKN-5 tipli mancanaq dəzgahının travers sırqası

Серьга траверсы к станкам-качалкам СКН-3; СКН-5

Traverse bail of pumping unit of SKN-3; SKN-5

Vəzifəsi:SKN-3; SKN-5 tipli mancanaq dezgahlarında şatunun yuxarı başlığının balansirlə şarnir birləşməsini təmin etmekdir.

Назначение:предназначена для шарнирной связи балансира с кривошипно-шатунными механизмами станков-качалок СКН-3; СКН-5.

Purpose: designed for hinge jointing of the beam with crank mechanism of pumping unit of SKN-3; SKN-5

project 9

SKN-3, 3SK3, SKN-5, 6SK6 SKN-6 (SKN-10) tipli mancanaq dəzgahlarının şatununun aşağı başlığı

Узел нижней головки шатуна в сборе к станкам-качалкам СКН-3, 3СК3, СКН-5, 6СК6 СКН-6 (СКН-10)

SKN-3, 3SK3, SKN-5, 6SK6 SKN-6 (SKN-10) tipli mancanaq dəzgahlarının şatununun aşağı başlığı

project 9

SKN-3, 3SK3, SKN-5, 6SK6 SKN-6 (SKN-10) tipli mancanaq dəzgahının çarxqolu barmağı

Палец кривошипа в сборе к станкам-качалкам СКН-3, 3СК3, СКН-5, 6СК6 СКН-6 (СКН-10)

SKN-3, 3SK3, SKN-5, 6SK6 SKN-6 (SKN-10) tipli mancanaq dəzgahının çarxqolu barmağı

SKN-3, 3SK3, SKN-5, 6SK6, SKN-6 (SKN-10) tipli mancanaq dəzgahlarının şatununun aşağı başlığı

Узел нижней головки шатуна в сборе к станкам-качалкам СКН-3, 3СК3, СКН-5, 6СК6 СКН-6 (СКН-10)

SKN-3, 3SK3, SKN-5, 6SK6 SKN-6 (SKN-10) tipli mancanaq dəzgahlarının şatununun aşağı başlığı

Vəzifəsi: SKN-3, 3SK3, SKN-5, 6SK6, SKN-6 (SKN-10) tipli mancanaq dəzgahlarının şatununun aşağı başlığı (çarxqolu barmağı) ilə birləşdirməkdir.

Назначение: предназначены для соединения нижней головки шатуна с кривошипом станков-качалок СКН-3, 3СК3, СКН-5, 6СК6 СКН-6 (СКН-10).

Purpose: designed for jointing of the lower head of the piston rod with pumping unit crankin of SKN-3, 3SK3, SKN-5, 6SK6, SKN-6 (SKN-10)

project 10

Evolvent bağlanmış reduktoru

Редукторы с эвольвентным зацеплением

Evolvent bağlanmış reduktoru

project 10

Novikov ilişgəkli reduktoru

Редукторы с зацеплением Новикова

Evolvent bağlanmış reduktoru

project 10

Detallar

Детали

Details

MANCANAQ DƏZGAHLARI üçün REDUKTORLARNIN ƏSASLI TƏMİRİ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РЕДУКТОРОВ ДЛЯ СТАНКОВ-КАЧАЛОК

OVERHAUL REPAIR OF PUMPING-UNIT REDUKING GEAR

Müəssisə SKN-3-1515; SKN-3 ”Bolşevik”; SKN-3 “Bakinskiy raboçiy”; SKN-5-1812; SKN-10-3315 – tipli mancanaq-dezgahlara evolvent bağlanmış RN-650; RN-2300; RN-4000 reduktorların, eləcə də SKD3-1,5-710; SKD6-2,5-2500; SKD8-3-4000 tipli mancanaq-dəzgahlara bağlanmış S2NŞ-315;S2NŞ-730A; S2NŞ-450; S2NŞ-750A; S2NŞ-750B Novikov ilişgəkli reduktorlarını əsaslı təmir edir. Təmir olunacaq reduktor qovşaqlara və hissələrə ayrılır, onların yeyilmə dərəcəsi müəyyən edilir və bunun əsasında, qüsur aktı tərtib olunur. Reduktopların aparıcı, aralıq və aparılan valları, yataq qapaqları, dişli çarxları vəziyyətlərindən asılı olaraq bərpa olunur ya da təzələri ilə əvəz olunurlar. Reduktorun gövdəsi və qapağı ancaq bərpa olunur. Zavodda valların, dişli çarxların, yataq qapaqlarının istehsalı üçün hər bir şərait var. Reduktorların xarici səthləri təmizlənir, emal olunur və rənqlənərək səliqəli şəkilə salınır. Təmir olunmuş reduktorlar xüsusi stenddə sınaqdan keçirilir.

Предприятие производит капитальный ремонт редукторов РН-650; РН-2300; РН-4000 с эвольвентным зацеплением к станкам-качалкам типов СКН-3-1515; СКН-3 «Большевик»; СКН-3 «Бакинский рабочий» ; СКН-5-1812; СКН-10-3315, а также редукторов с зацеплением Новикова Ц2НШ-315; Ц2НШ-730А; Ц2НШ-450; Ц2НШ-750А; Ц2НШ-750Б к станкам качалкам типов СКД-3-1,5-710; СКД6-2,5-2500; СКД8-3-4000, а также запасные части к ним. Редуктор подлежащий ремонту разбирается на узлы и детали, определяется степень их годности, на основании чего составляется дефектный акт. Такие детали редукторов, как ведущий, промежуточный и ведомый валы, шестерни, стаканы и крышки подшипников, подшипники в зависимости от состояния подлежат восстановлению или замене на новые. Корпус и крышка редуктора подлежат только восстановлению. На заводе есть все условия и оборудование для изготовления валов, шестерен, стаканов и крышек подшипников. Наружные и внутренние поверхности корпуса и крышки редуктора подвергаются очистке, обработке и покраски для придания им товарного вида и защите от влияния окружающей среды. Все отремонтированные редуктора проходят испытания на специальном стенде.

There is specialized shop for overhaul repair of reducing gear of РН-650; РН-2300; РН-4000; S2NŞ-315;S2NŞ-730A; S2NŞ-450; S2NŞ-750A; S2NŞ-750B for SKN and SKD pumping unit at the plant. Reduking gear subjected to repair is disassembled to parts and assemblies that are examined for their fitness and defect repair is made. The following parts of reducinggear^ drive counterpart and driven shafts, bearing caps gears, depending on their state are subjected to restoration and renewal. Redukting gear bodi and caps are subjected only to restoration. The plant has all facilities for making shafts, gears, bearing caps. Extemal sufaces of reduking gears are subjected to cleaning, treatment and painting for good effect. All repairing reducing gears are tested on a special stand.

project 11

DS 65- tipli diskli siyirtmələr

Задвижки дисковые полнопроходные типа DS

Disk shutters full-pass of DS type

project 11

Fəvvarə armatur 21;35 MPa işçi təziq altinda

Арматура фонтанная на рабочее давление 21;35 МПа

Сhristmas tree for working pressure 21;35 MPa

DS 65- tipli diskli siyirtmələr

Задвижки дисковые полнопроходные типа DS

Disk shutters full-pass of DS type

Diskli şiberə malik polad siyirtmə + 120 0C-dən artıq olmayan şəraitdəki 6%-ə qədər CO2 və H2S həcmli tərkibə malik neft boru kəmərlərinin ağzını bağlamaq üçün avadanlıqlarda kipləşdirmə və (və ya) kipləşdirmə-tənzimləmə qismində istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulub . ГОСТ 15150-69 üzrə UXL (XL) klimatik fəaliyyətdə. Siyirtmələr boru kəmərində istənilən vəziyyətdə quraşdırıla bilər. İstismar zamanı ətraf mühitin temperature -60 0C-dən +45 0C-yə qədərdir. Siyirtmələrin korroziya möhkəmliyi üzrə işlənməsi – K1, K2, ГОСТ 13846 üzrə. Şiber, yəhərlər poladdandır – 40X13 ГОСТ 5632. Korpus poladdandır– 40X ГОСТ 4543

Задвижка DS шиберная предназначена для работы в качестве запорного устройства на трубопроводах, проводящих газообразные и жидкие среды - воду техническую, нефть с объемным содержанием CO2 и H2S до 6 % с температурой рабочей среды не более 120 °С, а также для перекрытия каналов устьевой арматуры фонтанных, насосных и нагнетательных скважин. . Климатическое исполнение задвижек УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Установочное положение задвижки на трубопроводе - любое. Температура окружающего воDSуха при эксплуатации от -60 до +45 °С Задвижки DS изготавливаются в коррозионностойком исполнении – К1, К2 по ГОСТ 13846. Материал запорных элементов (седел и шибера) - сталь 40X13 по ГОСТ 4543. Материал корпуса - сталь 40Х по ГОСТ 4543.

The gate valve DS is designed to work as a shut-off device on pipelines that conduct gaseous and liquid media - technical water, oil with volumetric content of CO2 and H2S up to 6% with a working medium temperature of not more than 120 ° С, and also for blocking the channels of wellhead fountains , pumping and injection wells. The climatic design of the UHL1 valves is ГОСТ 15150-69. Installation position of the valve on the pipeline - any. Ambient air temperature during operation from -60 to +45 ° С. Gate valves DS are manufactured in corrosion-resistant design - K1, K2 in accordance with ГОСТ 13846. The material of the locking elements (saddles and gate) is 40X13 steel in accordance with ГОСТ 4543. The material of the body is steel 40X according to ГОСТ 4543.

ŞifrШифрCode İşçi təzyiq, MРaРабочее давление,МПаWorking pressure, MPa Şərti keçid,mmДиаметр прохода, ммDiameter of aisle, mm Şərti keçid,mmДиаметр прохода, дюймDiameter of aisle, inch Kütləsi, kqМасса, кгWeightç kg
DS 65×14-tipli siyirtmə Задвижка DS 65×14Disk shutters DS 65×14 14 65 29/16 47
DS 65×21-tipli siyirtmə Задвижка DS 65×21Disk shutters DS 65×21 21 65 29/16 53
DS 65×35-tipli siyirtmə Задвижка DS 65×35Disk shutters DS 65×35 35 65 29/16 53
project 12

ŞDS 65- tipli diskli ştuserli siyirtmələr

Задвижка дисковая штуцерная ŞDS 65

Valve disk nipple of VDN 65 type

Diskli şiberə malik polad siyirtmə + 120 0C-dən artıq olmayan şəraitdəki 6%-ə qədər CO2 və H2S həcmli tərkibə malik neft boru kəmərlərinin ağzını bağlamaq üçün avadanlıqlarda kipləşdirmə və (və ya) kipləşdirmə-tənzimləmə qismində istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulub . ŞDS ştuser kamerası əvəzinə boru kəmərinə quraşdirilir və maye (texniki su, neft və c.) sərfini pilləli tənzimləmək üçün nəzərdə tutulub siyirtmədə ştuserlərin dəyişdirilməsi bir operator tərəfindən şiberin bağlı vəziyyətində sistemdəki təzyiqi azaltmadan 5 dəqiqə ərzində yerinə yetirilir. ГОСТ 15150 üzrə UXL1 klimatik fəaliyyətdə. Siyirtmələr boru kəmərində istənilən vəziyyətdə quraşdırıla bilər. İstismar zamanı ətraf mühitin temperaturu -60 0C-dən +45 0C-yə qədərdir. Siyirtmələrin korroziya möhkəmliyi üzrə işlənməsi – K1, K2, ГОСТ 13846 üzrə. Şiber, yəhərlər poladdandır – 40X13 ГОСТ 5632. Korpus poladdandır– 40X ГОСТ 4543

Задвижка ŞDS шиберная предназначена для установки н на трубопроводах высокого давления, проводящих газообразные и жидкие среды - воду техническую, нефть с объемным содержанием CO2 и H2S до 6 % с температурой рабочей среды не более 120 °С, а также для работы в составе устьевой арматуры фонтанных, насосных и нагнетательных скважин. Климатическое исполнение задвижек УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Установочное положение задвижки на трубопроводе - любое. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -60 до +45 °С Задвижки DS изготавливаются в коррозионностойком исполнении – К1, К2 по ГОСТ 13846. Материал запорных элементов (седел и шибера) - сталь 40X13 по ГОСТ 4543. Материал корпуса - сталь 40Х по ГОСТ 4543

The gate valve is designed for installation on high pressure pipelines, conducting gaseous and liquid media - technical water, oil with volumetric content of CO2 and H2S up to 6% with a working medium temperature of not more than 120 ° С, and also for work in the wellhead fittings of fountains , pumping and injection wells. The climatic design of the UHL1 valves is ГОСТ 15150-69. Installation position of the valve on the pipeline - any. Ambient air temperature during operation from -60 to +45 ° С Gate valves VDN are made in corrosion-resistant design - К1, К2 according to ГОСТ 13846. The material of locking elements (saddles and gate) is steel 40X13 in accordance with ГОСТ 4543. Material of the body is steel 40Х according to ГОСТ 4543

ŞifrШифрCode İşçi təzyiq, MРaРабочее давление,МПаWorking pressure, MPa Şərti keçid,mmДиаметр прохода, ммDiameter of aisle, mm Şərti keçid,mmДиаметр прохода, дюймDiameter of aisle, inch Ştuserlərin şərti keçidinin, mm Диаметр прохода штуцеров, ммDiameter of the fittings passage, mm Kütləsi, kqМасса, кгWeightç kg
ŞDS 65×14-tipli siyirtmə Задвижка ×14Valve disk nipple VDN 65×14 14 65 29/16 2;3;4;5;6;7;8;10;12 48
ŞDS 65×21-tipli siyirtmə Задвижка ŞDS 65×21Valve disk nipple VDN 65×21 21 65 29/16 2;3;4;5;6;7;8;10;12 54
ŞDS 65×35-tipli siyirtmə Задвижка ŞDS 65×35Valve disk nipple VDN 65×35 35 65 29/16 2;3;4;5;6;7;8;10;12 54
project 13

VP-TİPLİ YUYUCU FIRLANĞICLAR

ВЕРТЛЮГИ ПРОМЫВОЧНЫЕ типа ВП

Flash Switches O FS type

Yuyucu fırlanğıclar neft və qaz quyularının təmiri işlərində yuyucu mayeni ondan asilmış boru sütununa vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yuyucu fırlanğıclar ГОСТ 16350 müvafiq olaraq mülayim və soyuq klimatik rayonlarda həmçinin M-dəniz şəraitində işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur

Вертлюг промывочный служит для подачи промывочной жидкости в подвешенную к нему колонну труб при ремонтных работах в нефтяных и газовых скважинах. Вертлюги предназначены для работы в умеренном и холодном климатических районах по ГОСТ 16350-80, а также в морских условиях - М.

Swivel sweep serves to supply washing liquid to a string of pipes suspended to it during repair work in oil and gas wells.                                Swivels are designed to work in temperate and cold climatic regions according to ГОСТ 16350-80, and also in marine conditions - M.

ŞifrШифрCode VP-50ВП-50FS-50 VP-80ВП-80FS-80
Yükqaldırma qabiliyyəti, tsГрузоподъемность, тcLoad capacity, ts 50 80
Mühitin işçi təzyiqi, MPaРабочее давление среды, МПаWorking pressure of the medium, MPa 16 20
Lülənin xarici diametri (elevatora yaxın), mmНаружный диаметр ствола (под элеватор),ммOuter diameter of the trunk (under the elevator), mm 73 114
Şərti keçid, mm:

-lülənin

-yan ötürməsində
Условный проход, мм:

-ствола

-бокового отвода
Nominal inside diameter, mm:

-on the end of the trunk

- on the side of the body
   
50 75
60 75
Birləşdirici yiv, mm:

-lülənin axırında

-gövdənin yan ötürməsində
Присоединительная резьба, мм:

-на конце ствола

-на боковом отводе корпуса
Nominal inside diameter, mm:

-on the end of the trunk

-on the side of the body
   
73 114
73 89
Qabarit ölçüləri, mm

L

B

H
Габаритные размеры, мм

L

B

H
Overall dimensions, mm

L

B

H
   
732 880
280 410
165 220
Kütlə, kq:

-fırlanğıc yığılmış halda

-tam komplektdə
Масса, кг:

-вертлюга в собранном виде

-полного комплекта
Weight, kg:

- swivel assembled

-complete set
   
48 108
65 135
project 14

DRQ-tipli dartıcı roliklər

РОЛИКИ ОТТЯЖНЫЕ типа DRQ

REFRIGERATED ROLLERS

DRQ tipli dartıcı roliklər neft və qaz quyularının yeraltı və əsaslı təmirində endirib – qaldırma əməliyyatları zamanı qaldırıcının barabanından stasionar vışka qurğusunun kranblokuna gedən tal burazının dartılması, yerdəyişməsi və lazımi istiqamətini təmin etmək üçün nəzerdə tutulmuşdur. Dartıcı rolik (gələcəkdə roliklər) mülayim və soyuq (rayon I2) makroklimatik rayonlarda ГОСТ 16350 üzrə və həmçinin M-dəniz şəraitində işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Ролики оттяжные DRQ предназначены для обеспечения необходимого направления, перемещения и натяжения талевого каната, идущего от лебедки барабана подъёмника к кронблоку стационарных вышечных сооружений во время спуско-подъёмных операций при подземном и капитальном ремонтах нефтяных и газовых скважин. Ролики оттяжные (далее ролики) предназначены для работы в умеренных и холодных (район I2) климатических зонах по ГОСТ 16350, а также в морских условиях - М.

The rollers are designed to provide the necessary direction, movement and tension of the trailing rope from the winch of the lifting drum to the crown block of the stationary higher structures during the lifting and lifting operations for underground and major repairs of oil and gas wells. Rollers are delayed (hereinafter referred to as rollers) designed to work in temperate and cold (area I2) climatic zones in accordance with ГОСТ 16350, and also in marine conditions - M.

ŞifrШифрCode DRQ-40DRQ-40DRQ-40 DRQ-40-01DRQ-40-01DRQ-40-01 DRQ-80DRQ-80DRQ-80 DRQ-80-01DRQ-80-01DRQ-80-01 DRQ-100DRQ-100DRQ-100 DRQ-100-01DRQ-100-01DRQ-100-01
Tal burazının dartılması, kNНатяжение талевого каната, кНTension rope tension, kN 40 40 80 80 100 100
Rolikin novunun diametri, mmДиаметр ролика по дну желоба, ммRoller diameter along the bottom of the trough, mm 320 320 500 500 440 440
Tal burazının diametri, mmДиаметр талевого каната, ммDiameter of the wire rope, mm 22 22 22 22 28 28
Qabarit ölçüləri, mm

L

B

H
Габаритные размеры, мм

L

B

H
Overall dimensions, mm

L

B

H
           
400 400 600 600 540 540
240 250 250 280 250 280
590 670 830 940 780 890
Kütlə, kq Масса, кг Weight, kg 65,3 86,4 143,0 187,4 132,5 176,8
project 15

ŞTANQ NASOSLARI İLƏ İSTİSMAR OLUNAN QUYULAR ÜÇÜN QUYUAĞZI KİPKƏC

САЛЬНИК УСТЬЕВОЙ ДЛЯ СКВАЖИН, ЭКСПЛАТИРУЕМЫХ ШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ

OIL STEM FOR WELLS EXPLOITED BY STEAM PUMPS

Quyuağzı kipkəc QK2, ştanq nasosları ilə istismar olunan quyularda, cilalanmış ştokun kipləndirilməsi üçün təyin edilmişdir. Quyuağzı kipkəclər ГОСТ16350 üzrə mülayim və soyuq (12 rayonu) makroiqlim zonalarında, eləcə də dəniz şəraitində-M işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Сальник устьевой типа СУ2 предназначен для уплотнения и герметизации полированного штока скважин, эксплуатируемых штанговыми насосами, с целью предотвращения утечек нефти в окружающую среду при возвратно-поступательном движении штока. Сальник устьевой предназначен для работы в умеренных и холодных (район 12) макроклиматических зонах по ГОСТ 16350-80, а также в морских условиях - М. (т.е. на эстакадах)

Wellhead sealant type SU2 is designed to seal and seal the polished rod of wells operated by sucker-rod pumps in order to prevent oil leaks into the environment during the reciprocating movement of the rod.                                The wellhead seal is designed to work in temperate and cold (area 12) macroclimate zones in accordance with ГОСТ 16350-80, and also in marine conditions - M (ie on trestles)

ŞifrШифрCode QK2-73-28СУ2-73-28SU2-73-28 QK2-73-31СУ2-73-31SU2-73-31 QK2-73-31KСУ2-73-31KSU2-73-31K
Yerinə yetirilmə işarəsi:

-ikiqat kipləndirmə, aşağı statik səviyyə ilə və qaz təzahürsiz:

-ikiqat kipləndirmə, yüksək statik səviyyə və qaz təzahurlü:
Обозначения исполнения:

-с двойным уплотнением с низким статическим уровнем и без газо-проявлений:

-с двойным уплотнением, с высоким статистическим уровнем и с газо-проявлением:
Designations of execution:

- with a double seal with a low static level and without gas manifestations:

- with a double seal, with a high statistical level and with a gas manifestation:
     
2 2 -
- - 2
ГОСТ 633-üzrə yiv birləşməsi, mm:

-nasos kompressor boru sütunu:

-yan ötürmə:
Присоединительная резьба по ГОСТ 633-88,мм:

-колонны НКТ:

-с боковым отводом:
Gauge connector for gauge 633-88, mm:

-column NCT:

-with lateral branch:
     
73 73 73
73 73 73
Cilalanmış ştokun diametri, mmДиаметр устьевого штока, ммOuter stem diameter, mm 28 31,8(1¼//) 31,8(1¼//)
Ən böyük təzyiq (ştokun hərəkətsiz və kipləndirici monjetlərin sıxılmış halında) P, MPa (kq/sm2)Наибольшее давление (при неподвижном штоке и затянутых уплотнительных манжетах) Рнаиб., МПа, (кГс/см2)The greatest pressure (with a stationary stem and tightened sealing cuffs) Pmax, MPa (kq/cm2) 7(70) 7(70) 14(140)
Ən böyük təzyiq(ştok hərəkət etdikdə) P, MPa (kq/sm2)Наибольшее давление (при подвижном штоке) Рнаиб., МПа, (кГс/см2)The greatest pressure (with a movable rod) Pmax, MPa (kq/cm2) 4(40) 4(40) 4(40)
Qabarit ölçüləri, mm

L

B

H
Габаритные размеры, мм

L

B

H
Overall dimensions, mm

L

B

H
     
273 273 273
190 190 190
570 590 590
Kütlə, kq Масса, кг Weight, kg 14 18,2 18,2
Quyu mühiti Скважинная среда Downhole conditions Neft, tərkibində ümumi mineralizasiyası 200-300 mq/ekv. lay suları olan neft-su mühiti: H2S-0,03% gədər, H2S və CO2-5% gədər Нефть, водонефтяная среда с содержанием пластовой воды при общей минерализации 200-500 мг/экв: H2S-до 0,03%, H2S və CO2-до 5% Oil, water-oil environment with formation water at a total mineralization of 200-500 mg/eqv: H2S-up to 0,03%, H2S və CO2-up to 5%
project 16

OŞ-1 OŞ-2 OŞ-3 OŞ-4

ОШ-1 ОШ-2 ОШ-3 ОШ-4

HF-9 HF-10 HF-11

project 16

OŞ-5 OŞ-6 OŞ-7 OŞ-8

ОШ-5 ОШ-6 ОШ-7 ОШ-8

HF-9 HF-10 HF-11

project 16

OŞ-9 OŞ-10 OŞ-11

ОШ-9 ОШ-10 ОШ-11

HF-9 HF-10 HF-11

OŞ OYNAQLI ŞARNİR BİRLƏŞMƏLƏR

ОТВОДЫ ШАРНИРНЫЕ типов ОШ

Hinged fittings of HF type

OŞ tipli oynaqlı şarnir birləşmələr germetik birləşmələrdə və 70 MPa –dək təzyiq altında olan boru kəmərlərində təzyigi müvəzinətləşdirmək, həmçinin boru kəmərlərinin birinin digərinə nisbətən 3600 bucaq altda dönməsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. OŞ tipli oynaqlı şarnir birləşmələr r neft və qaz quyularının sementlənməsi, məhsuldar qatın hidravlik kəsilməsi, söndurülməsi, mənimsənilməsində digər yuyucu- basıcı neft-qaz mədən işləri vaxtı quyulara tamponaj və digər qeyri – aqressiv mayelərin vurulması zamanı səyyar neft-mədən nasos qurğularının və manifold blokların bağlanması üçün istifadə olunur. OŞ tipli oynaqlı şarnir birləşmələr mülayim və soyuq (rayon 12) makroklimatik rayonlarda ГОСТ 16350-80 üzrə və həmçinin M-dəniz şəraitində işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Отводы шарнирные типа ОШ предназначены для герметичного соединения и компенсации давления в трубопроводах, находящихся под давлением до 70 МПа, а также обеспечения поворота одного трубопровода относительно другого на угол 3600. Отводы шарнирные типа ОШ используются для обвязки передвижных нефтепромысловых насосных установок, блоков манифольдов при нагнетании в скважину тампонажных и других неагрессивных растворов в нефтяные и газовые скважины при цементировании, гидравлическом разрыве пластов, глушении, освоении и других промывочно-продавочных нефтегазопромысловых работ. Отводы шарнирные предназначены для работы в умеренных и холодных районах (район 12) климатических зонах по ГОСТ 16350-80, а также в морских условиях - М.

The hinged joints of the HF type are designed for hermetic connection and pressure compensation in pipelines under pressure up to 70 MPa, and also to ensure rotation of one pipeline relative to the other at an angle of 3600.                               Hinged joints of the HF type are used for tying mobile oilfield pumping units, manifold blocks when injecting wells and other non-aggressive solutions into oil wells and gas wells during cementation, hydraulic fracturing of seams, muffling, development and other washing and selling oil and gas works.                               Tap hinges are designed for operation in temperate and cold regions (area 12) of climatic zones according to ГОСТ 16350-80, and also in marine conditions - M.

Texniki XarakteristikalarТехнические характеристикиTechnical Specifications
Borunun şərti keçid diametri, mmДиаметр условного прохода труб,мм Diameter of conditional pass of pipes, mm 50
Mühitin işçi təzyiqi, MPa(kqs/sm2 ), çox olmayaraqРабочее давление среды, МПа (кгс/см2 ), не болееWorking pressure of the medium, MPa (kgf / cm2), no more than 70(700)
Ətraf mühitin temperaturu,oCТемпература окружающей среды, oCAmbient temperature, oC -45 +40
ŞifrШифрCode Oynağların sayıКоличество шарнировNumber of hinges Qabarit ölçüləriГабаритные размерыOverall dimensions KütləsiМассаWeight
L L L B B B H H H kg кг kg
OŞ1ОШ1HF1 2 364 330 170 23,0
OŞ2ОШ2HF2 2 364 318 170 23,0
OŞ3ОШ3HF3 3 364 350 170 24,8
OŞ4ОШ4HF4 3 374 350 170 26,6
OŞ5ОШ5HF5 3 434 350 170 26,0
OŞ6ОШ6HF6 2 434 325 170 26,0
OŞ7ОШ7HF7 2 324 367 170 18,5
OŞ8ОШ8HF8 2 370 377 170 20,3
OŞ9ОШ9HF9 1 312 330 170 20,0
OŞ10ОШ10HF10 1 210 347 170 14,3
OŞ11ОШ11HF11 2 364 367 170 19,4
project 17

UNJ6-100 – tipli gurğu

УСТРОЙСТВО УНЖ6-100

UNJ6-100 tool

UNJ6-100 – tipli gurğu vaqon sisternlərinin neft və neft məhsullarının üstdən doldurması üçün təyin edilmişdir.

Устройство УНЖ6-100 предназначено для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные вагон-цистерны

The device UNJ-100 is intended for the top loading of oil and oil products into railway tank wagons

Texniki XarakteristikalarТехнические характеристикиTechnical Specifications
Borunun şərti keçid diametri, mmДиаметр условного прохода труб,мм Diameter of conditional pass of pipes, mm 100
Mühitin işçi təzyiqi, MPa(kqs/sm2 ), çox olmayaraqРабочее давление среды, МПа (кгс/см2 ), не болееWorking pressure of the medium, MPa (kgf / cm2), no more than 1(10)
Şəffaf nəft məhsullarını buraxma qabiliyyəti, m3/sПропускная способность светлых нефтепродуктов, м3/часThroughput of light oil products, m3/h 150
Tutqun neft məhsullarını buraxma qabiliyyəti, m3/sПропускная способность темных нефтепродуктов, м3/часThe throughput of dark petroleum products, m3/h 30-150
Xidmət dairəsi, mДиапазон обслуживания, мRange of service, m 6
İşçi vəziyyəti gətirilmə vaxtı, dəq, çox olmayaraqВремя приведения в рабочее положение, мин, не болееTime of bringing into working position, min, not more than 2
Konsol borunun dönmə gücü, H(kqs), çox olmayaraqУсилие поворота консольных труб, Н(кгс), не болееEffort of turning of console pipes, N (kgf), no more than 50(5)
Silinməyə qədər orta xidmət, ilСредний срок службы до списания, летAverage expiration date, years 10
Kütlə, kq, çox olmayaraqМасса,кг, не болееMass, kg, not more 90
Ətraf mühitin temperaturu,oCТемпература окружающей среды, oCAmbient temperature, oC -45 +40
Yığılmış vəziyyətidə əndazə ölçüləri, mmГабаритные размеры в сложенном положении, ммOverall dimensions in the folded position, mm 3500х900х600
project 18

OŞ 50x70 üçün TEZ AÇİLAN BİRLƏŞMƏLƏR

Быстросборное соединение для отводов шарнирных и трубопроводов с резьбой НКТ 60 и НКТ 73

Quick-fitting joint for hinge and connections threaded OWT60 and OWT 73

ŞifrШифрCode TAB 50x70БС 50х70QCF 50х70 TAB 60x70БС 60х70QCF 60x70
Şərti keçid,mmДиаметр прохода, ммDiameter of aisle, mm 50 60
İşçi təzyiq, MРaРабочее давление,МПаWorking pressure, MPa 70 70
Birləşdirici yiv, mmПрисоединительная резьба, ммConnecting thread, mm NKT60НКТ60NKT60 NKT73НКТ73NKT73
Əndazə ölçüləri, mm

Uzunluğu -L

Eni - H
Габаритные размеры,мм

длина -L

ширина - H
Overall dimensions,mm

length -L

width - H


130

170


130

170
Kütləsi, кгМасса, кгWeight, kg 5,8 6,0
project 19

APR; KMU üçün PLAŞKA(mexaniki universal açarı; quyü yeraltı təmir aparatı)

ПЛАШКА КМУ; АПР(ключ механический универсальный, аппарат подземного ремонта скважин)

CUT TO KMU; APR (mechanical universal key, apparatus for underground well repair)

AdıНазваниеName ŞifrШифрCode UДL H, HRCШH, HRC PoladСтальSteel KütləsiМассаWeight
OAOQM.011ОАОГМ.011OAOQM.011 P 60(2//)П 60(2//)P 60(2//) 60,8 1 – 1,2 56…60 18XQT ГОСТ 4543-7118ХГТ ГОСТ 4543-7118XQT ГОСТ 4543-71 0,9
-01 P 73(2,5//)П 73(2,5//)P 73(2,5//) 73,7 1 – 1,2 56…60 18XQT ГОСТ 4543-7118ХГТ ГОСТ 4543-7118XQT ГОСТ 4543-71 0,75
project 20

Açarlar üçün suxari 30х70 40,6х85. Maşin açarlar üçün suxari 27,6х50.

Сухари для ключей 30х70 40,6х85. Сухари для машинных ключей 27,6х50.

Rusks for keys 30х70 40,6х85. Rusks for machine keys 27,6x50.

 • project 10

  MANCANAQ DƏZGAHLARI üçün REDUKTORLARNIN ƏSASLI TƏMİRİ

  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РЕДУКТОРОВ ДЛЯ СТАНКОВ-КАЧАЛОК

  OVERHAUL REPAIR OF PUMPING-UNIT REDUKING GEAR

  Müəssisə SRN-3-1515; SKN-3 ”Bolşevik”; SKN-3 “Bakinskiy raboçiy”; SKN-5-1812; SKN-10-3315...

  Предприятие производит капитальный ремонт редукторов РН-650; РН-2300; РН-4000 с эвольвентным.....

  There is specialized shop for overhaul repair of reducing gear of РН-650; РН-2300; РН-4000...

 • project 11

  DS 65- tipli diskli siyirtmələr

  Задвижки дисковые полнопроходные типа DS

  Disk shutters full-pass of DS type

  Diskli şiberə malik polad siyirtmə + 120 0C-dən artıq olmayan şəraitdəki 6%-ə qədər CO2 və H2S həcmli tərkibə malik neft boru kəmərlərinin ağzını...

  Задвижка DS шиберная предназначена для работы в качестве запорного устройства на трубопроводах, проводящих газообразные и жидкие среды - воду техн...

  Gate valve of special type DS is designed to work as a shut-off device on pipelines that conduct gaseous and liquid media - water...

 • project 12

  ŞDS 65- tipli diskli ştuserli siyirtmələr

  Задвижка дисковая штуцерная ŞDS

  Valve disk nipple of VDN 65 type

  Diskli şiberə malik polad siyirtmə + 120 0C-dən artıq olmayan şəraitdəki 6%-ə qədər CO2 və H2S həcmli tərkibə malik neft boru kəmərlərinin ağzını bağlamaq üçün avadanlıqlarda kipləşdirmə və...

  Задвижка ŞDS шиберная предназначена для установки н на трубопроводах высокого давления, проводящих газообразные и жидкие среды - воду техническую, нефть с объемным содержанием CO2 и H2S до 6 %...

  The gate valve is designed for installation on high pressure pipelines, conducting gaseous and liquid media - technical water, oil with volumetric content of CO2 and H2S up to 6% with a working...

 • project 13

  VP-TİPLİ YUYUCU FIRLANĞICLAR

  ВЕРТЛЮГИ ПРОМЫВОЧНЫЕ типа ВП

  Flash switches of FS type

  Yuyucu fırlanğıclar neft və qaz quyularının təmiri işlərində...

  Вертлюг промывочный служит для подачи промывочной жидкости в...

  FS is specialized shop for overhaul repair of reducing gear ...

 • project 16

  OŞ OYNAQLI ŞARNİR BİRLƏŞMƏLƏR

  ОТВОДЫ ШАРНИРНЫЕ типов ОШ

  Hinged fittings of HF type

  OŞ tipli oynaqlı şarnir birləşmələr germetik birləşmələrd...

  Отводы шарнирные типа ОШ предназначены для герметичного соединени...

  There is specialized shop for overhaul repair of reducing gear ...

 • project 1

  ETK-TİPLİ BORU ELEVATORU IKI ŞTROPLU

  ЭЛЕВАТОРЫ ДВУХШТРОПНЫЕ ТИПА ЭТК

  ELEVATOR OF ETK TYPES(without clamp)

  ETK- tipli boru elevatoru, neft və qaz quyularının cari...

  Элеваторы типа ЭТК предназначены для захвата под муфту и удерживания на весу колонн насосно-комп...

  Designed for engagement of tubing or drill pipes durin...

 • project 2

  EZN FİKS -tipli boru elevatorlar bir ştroplu tutma ilə

  Элеватор трубный одноштропный типа ЭЗН с захватным приспособлением ФИКС

  Elevator of EZN type

  EZN tipli boru elevatorları neft və qaz quyularının...

  Элеватор трубный ЭЗН с захватным приспособлением Фикса...

  Designed for holding tubing suspended under the clutch...

 • project 3

  EŞN-tipli ŞTANQ ELEVATORU

  ЭЛЕВАТОР ШТАНГОВЫЙ Типа ЭШНС

  Rod elevator of ECHN types

  Ştanq elevatorları neft quyularının təmiri zamanı nasos ştanqlarını endirib-qaldırma əməliyyatında asılı vəziyyətdə tutub saxlamaq üçün...

  Элеваторы штанговые предназначены для удержания на весу колонны насосных штанг в процессе спускоподъемных операций при ремонте скважин

  Designed for engagement of the string of sucker rods & holding it suspended during tripping process of remedial work on the well.

 • project 15

  ŞTANQ NASOSLARI İLƏ İSTİSMAR OLUNAN QUYULAR ÜÇÜN QUYUAĞZI KİPKƏC

  САЛЬНИК УСТЬЕВОЙ ДЛЯ СКВАЖИН, ЭКСПЛАТИРУЕМЫХ ШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ

  OIL STEM FOR WELLS EXPLOITED BY STEAM PUMPS

  Quyuağzı kipkəc QK2, ştanq nasosları ilə istismar olunan quyular...

  Сальник устьевой типа СУ2 предназначен для уплотнения и герметиза...

  There is specialized shop for overhaul repair of reducing gear ...

 • project 4

  KTŞ və KTV-tipli OYNAQLI BORU AÇARLARI

  Ключи трубные типа КТШ и КТВ

  TONGS KTCH AND KTV FOR SCREWING OF PUMP-COMPESSOR PIPES

  KTŞ-tipli əlavə edilmiş və KTV-tipli taxma boru açarları neft və qaz...

  Ключи трубные шарнирные накидные типа КТШ и вставные типа КТВ предназ...

  Tongs KTCH and KTV are used for screwing and unscrewing of pump-compressor...

 • project 5

  K Ş- tipli ŞTANQ AÇARI

  КЛЮЧИ ШТАНГОВЫЕ типа КШ

  SUCKER-ROD TONGS

  KŞ tipli ştanq açarları neft və qaz çıxarma sənayesində nasos ştanqlarının...

  Назначение: Ключи штанговые типа КШ предназначены для ручного свинчивания...

  Designed for manual sucker rod making-and-breaking at well repair.

 • project 14

  DRQ-tipli dartıcı roliklər

  РОЛИКИ ОТТЯЖНЫЕ типа DRQ

  REFRIGERATED ROLLERS

  DRQ tipli dartıcı roliklər neft və qaz quyularının yeraltı və əsaslı təmirində endirib – qaldırma əməliyyatları zamanı qaldırıcının barabanından stasionar...

  Ролики оттяжные DRQ предназначены для обеспечения необходимого направления, перемещения и натяжения талевого каната, идущего от лебедки барабана подъёмника...

  The rollers are designed to provide the necessary direction, movement and tension of the trailing rope from the winch of the lifting drum to the crown block...

 • project 7

  19-22; 25-32 üçün Kanat sıxıcları

  Канатные зажимы 19-22; 25-32

  Rope Clamps 19-22; 25-32

  Vəzifəsi: Eklips tipli istismar dorları və «Bakinets» tipli qaldırıcı aqreqatların vışkaların buraz dartılarının gərginliyini tənzimləməkdir.

  Назначение: для зажима канатов диаметров 19-25; 25-32 и мертвого конца талевого каната.

  Purpose: designed for operating mast guy tension control and tover of “Bakinets” traktor hosting unit.

 • project 6

  DARTICI VİNTLƏR

  Cтяжные ВИНТЫ (ТАЛРЕПЫ)

  SCREW COUPLING

  Vəzifəsi: Eklips tipli istismar dorları və «Bakinets» tipli qaldırıcı aqreqatların vışkalar...

  Назначение: Предназначены для регулирования натяжения оттяжек cтального каната и устойчивости...

  Purpose: designed for operating mast guy tension control and tover of “Bakinets” traktor hosting...

 • project 8

  SKN-3; SKN-5 tipli mancanaq dəzgahının travers sırqası

  Серьга траверсы к станкам-качалкам СКН-3; СКН-5

  Traverse bail of pumping unit of SKN-3; SKN-5

  Vəzifəsi:SKN-3; SKN-5 tipli mancanaq dezgahlarında şatunun yuxarı başlığının balansirlə şarnir birləşməsini təmin etmekdir.

  Назначение:предназначена для шарнирной связи балансира с кривошипно-шатунными механизмами станков-качалок СКН-3; СКН-5.

  Purpose: designed for hinge jointing of the beam with crank mechanism of pumping unit of SKN-3; SKN-5

 • project 18

  OŞ 50x70 üçün TEZ AÇİLAN BİRLƏŞMƏLƏR

  Быстросборное соединение для отводов шарнирных и трубопроводов с резьбой НКТ 60 и НКТ 73

  Quick-fitting joint for hinge and connections threaded OWT60 and OWT 73

 • project 17

  UNJ6-100 – tipli gurğu

  УСТРОЙСТВО УНЖ6-100

  UNJ6-100 tool

  UNJ6-100 – tipli gurğu vaqon sisternlərinin neft və neft məhsullar...

  Устройство УНЖ6-100 предназначено для верхнего налива нефти...

  UNJ6-100 type tools are used for oil products ...

 • project 9

  SKN-3, 3SK3, SKN-5, 6SK6 SKN-6 (SKN-10) tipli mancanaq dəzgahlarının şatununun aşağı başlığı

  Узел нижней головки шатуна в сборе к станкам-качалкам СКН-3, 3СК3, СКН-5, 6СК6 СКН-6 (СКН-10)

  SKN-3, 3SK3, SKN-5, 6SK6 SKN-6 (SKN-10) tipli mancanaq dəzgahlarının şatununun aşağı başlığı

  Vəzifəsi: SKN-3, SKN-5, SKN-10 tipli...

  Назначение: предназначены для соединения нижней головки шатуна с кривошипом станков-качалок...

  Purpose: designed for jointing of the lower head of the piston rod with pumping unit crankin...

 • project 19

  APR; KMU üçün PLAŞKA(mexaniki universal açarı; quyü yeraltı təmir aparatı)

  ПЛАШКА КМУ; АПР(ключ механический универсальный, аппарат подземного ремонта скважин)

  CUT TO KMU; APR (mechanical universal key, apparatus for underground well repair)

 • project 20

  Açarlar üçün suxari 30х70 40,6х85. Maşin açarlar üçün suxari 27,6х50.

  Сухари для ключей 30х70 40,6х85. Сухари для машинных ключей 27,6х50.

  Rusks for keys 30х70 40,6х85. Rusks for machine keys 27,6x50.

Haqqımızda

О Нас

About

team 1

Certificate

team 1

Certificate

"QALA Maşınqayırma ASC"

ОАО "Гала Машиностроение"

"Qala Machine-Building" OJSC

1934-cü ildə Azərbaycan Respublikası Neft Sənayesi Nazirliyinin qərarı ilə "Qalamaş" S.M. Kirov adına Mexaniki təmir zavodu kimi qeydiyyata alınıb və fəaliyyətə başlayəb. 1967-ci ildə Nizamnamədə dəyişikliklərlə əlaqədar zavod təkrar qeydiyyatdan keçib. 1975-ci ildən zavod S.M.Kirov adına Mexaniki təmir zavodu kimi "AzərNeftMaş" İstehsalat Birliyinin tərkibinə daxil olub. 1989-cu ildən SSRİ Neft Sənayesi Maşınqayırma zavodu kimi sərbəst fəaliyyətdə olmuşdur.

1992-ci il yanvar ayın 1-dən zavod icarə müəssisə kimi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin(ARDŞN) tərkibində Qala Maşınqayırma zavodu(QMZ) kimi fəaliyyət göstərib.

2001-ci ildən QMZ "QALA Maşınqayırma"(Qalamaş) Açıq Səhmdar Cəmiyyət-i kimi işini davam etdirir.

"Qalamaş" ASC neft-mədən avadanlıqların istehsalçısıdır.

Bizim məhsulların sırasında neft-mədən sahələri üçün vacib sayılan avadanlıqlar, yəni ştanq elevatorları və tutucu tərtibatlı boru elevatorları, yuyucu fırlanğıc, dayaq traversinin düyümü, mexaniki çıxarıcı, tezaçılıb-bağlanan birləşmə, talrep(Vintli dartıcı), dartıcı rolik, oynaqlı birləşmə, drossel tıxaclı qurğu və bir sıra ilk vacib olan məhsullar var.

Bizim müəssisə məhsulların 100%-li işqabilliyətinə və yüksək keyfiyyətli olmasına zəmanət verir

Təklif edirəm ki, bizim məhsullarla tanış olasınız, bizim nümayəndənin Sizinlə əlaqə saxlaması və Sizi marqlandıran bütün sualları cavablandırmaq üçün öz sifarişlərinizi bizə göndərin.

Bizdə dəyişkən qiymətlər və göndərmə şərtləri mövcuddur. Belə ki, tərəf müqavillərimiz bizimlə əməkdaşlıq etməkdən razıdırlar.

Bizim müəssisə İSO 9001-2008 sertifikatina malikdir.

В 1934 году решением Министерства Нефтяной Промышленности Азербайджанской Республики "Галамаш" был зарегистрирован и начал свою деятельость в качестве Ремонтно-Механичкского Завода имени С. М. Кирова. В последующем, в 1967 году, в связи с изменениями в Уставе, наш завод прошел перерегистрацию. С 1975 года завод входил в состав Поизводственного Объединения "Азернефтемаш", как Ремонтно-Механический завод имени С. М. Кирова. С 1989 года завод функционировал самостоятельно в качестве Бакинского Машиностроительного завода, в составе Государственной Нефтяной Промышленности СССР.

С 1-го января 1992 года, завод, будучи уже Арендным Предприятием, стал функционировать в составе Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики(ГНКАР) как Калинский Машиностроительный завод(КМЗ). С 2001-го года КМЗ продолжает свою работу как Открытое Акционерное Общество "Гала Машиностроение"("ГАЛАМАШ")

ОАО "ГАЛАМАШ" является производителем нефте-газового оборудования. В числе нашей продукции такое необходимое для нефтегазовой отрасли оборудование, как елеваторы штанговый и трубный, элеватор с захватным приспособлением, вертлюг промывочный, узел опоры траверсы, съемник механический, быстросъемноесоединение талреп(винтовая стяжка), оттяжной ролик, шарнирное соединение, дроссельное-запорное устройство и еще ряд продукции первой необходимости. Высокое качество и 100% работоспособность нашей продукции гарантируется нашим предприятием.

Предлагаем и Вам ознакомиться с нашей продукцией и при желании отправить нам предварительный заказ, для того, чтобы наши представители связались с Вами и ответили на все интересующие Вас вопросы. У нас самые гибкие цены и выгодные условия поставки. Как правило, наши партнеры остаются довольны от сотрудничества с нами

Наше предприятие имеет сертификат ISO 9001-2008.

In 1934, by the decision of the Ministry of the Oil Industry of the Republic of Azerbaijan "Galamash" was registered and began its activities as a Repair and Mechanics Plant named after S. M. Kirov. Later, in 1967, due to the changes in the Charter, the plant passed re-registration. Since 1975 the plant was part of the Production Association "Azerneftmash", as the Mechanical Repair Plant named after S. M. Kirov. Since 1989, the plant has operated independently as the Baku Machine-Building Plant, as part of the State Oil Industry of the USSR.

Since January 1, 1992, the plant, being already a Leased Enterprise, had been operating as a part of the State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) as the Qala Machine-Building Plant (QMBP). Since 2001 QMBP continues its work as Open Joint Stock Company "Qala Mashinqayirma" ("QALAMASH")

JSC "GALAMASH" is a manufacturer of oil and gas equipment. Among our products is equipment necessary for the oil and gas industry, such as rod and tube feeders, elevator with gripping device, swivel , crosshead support assembly, mechanical puller, quick-detachable lanyard, pull-off roller, throttle-lock and a number of many other essential products. High quality and 100% working capacity of our products is guaranteed by our company

We offer you to familiarize yourself with our products and, if you wish, send us a pre-order and our representatives will get in touch with you and answer all your questions. We have the most flexible prices and favorable terms of delivery. As a rule, our partners are satisfied with the cooperation with us

Our company has the ISO 9001-2008 certificate

Bizimlə Əlaqə

Свяжитесь с Нами

Contact Us

Loading map...

АZ1046, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Qala stansiyası

АZ1046, Azerbaijan Republic, Baku, Qala station

АZ 1046, Республика Азербайджан ,г.Баку, станция Гала

info@qalamash.com

Тел: (+99412)459-72- 67

Tel: (+99412)459-72- 67

Tel: (+99412)459-72- 67

ФАКС: (+99412) 447-54- 11, (+99412) 447-14-76

FAX: (+99412) 447-54- 11, (+99412) 447-14-76

FAX: (+99412) 447-54- 11, (+99412) 447-14-76

Sosial Şəbəkələrimiz

Мы в социальных сетях

We Are Social